fbpx

PRIVATUMO POLITIKA

Mes vertiname ir saugome Jūsų privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų apsauga. Politika reguliuoja tuos atvejus, kai Jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, registruojatės matavimui, susisiekiate su mumis dėl gaminių bei paslaugų pirkimo, klausiate informacijos.

Ši Privatumo politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo operacijas.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis vadovaujamės Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (Nr. 2016/679), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais susijusiais teisės aktais.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes esame duomenų valdytojai, atsakingas juridinis asmuo – MB Imperija (Įmonės kodas: 306671436).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TISKLAS

Siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų atsakingą tvarkymą bei skaidrumą, informuojame, kad asmens duomenys gali būti tvarkomi tokiais teisėtais tikslais:

 • teikti paslaugas siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį, administruoti klientų duomenų bazę;
 • bendrauti su klientais, atsakyti į užduodamus klausimus, užtikrinti, kad klientų informacija būtų tiksli ir atnaujinta;
  susisiekti su klientais, jei prekės buvo pamirštos arba buvo aptikta nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais.

RENKAMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

Mes renkame ir tvarkome šių kategorijų asmens duomenis:

 • pagrindinius duomenis, kurie reikalingi ir būtini aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, ir kontaktinius duomenis: telefono numerį,
 • el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą ir pan.;
 • duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.;
 • duomenis apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, paslaugos naudojimo kiekiai, duomenys surinkti panaudojant slapukus ar kitas panašias technologijas ir kt.;
 • duomenis, pateikiamus per socialinio tinklo Facebook paskyros „Žaliuzių imperija“ reklaminius pranešimus, pasiūlymus. Užpildant Facebook platformoje „ Žaliuzių imperija“ paskyros anketą, įvedant pranešime ar pasiūlyme prašomus duomenis, t. y. pateikiant Jūsų asmens duomenis, išreiškiamas sutikimas, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami atitinkame pranešime bei šioje Politikoje nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais. Tiesioginės rinkodaros tikslu per Facebook platformą surinkti asmens duomenys tvarkomi tik Jums atskirai išreiškus sutikimą gauti naujienlaiškius ar pasiūlymus, kitą reklaminę medžiagą;
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

TEISINIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai gali būti sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su mumis sudarote sutartį. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi Jums davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu). Jūsų sutikimas turi būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą. Jei Jus nepageidaujate, kad Jūsų asmens duomenis būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūsų sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas Jums susisiekus el. paštu uzsakymai@zaliuziuimperija.lt ar telefonu nurodytu „Žaliuzių imperijos“ svetainėje.

Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga mūsų teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

DUOMENŲ PERDAVIMAS

Mes tvarkydami Jūsų asmens duomenis įsipareigojame laikytis konfidencialumo. Tokia prievolė kyla iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių ir tik tuo atveju, kai tokiam atskleidimui yra teisėtas pagrindas. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims asmens duomenų subjekto prašymu, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., lizingo bendrovėms, bankams ar kitoms finansų institucijoms.

Mes galime pateikti tvarkyti Jūsų asmens duomenis kitus duomenų tvarkytojus (paslaugų tiekėjus), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko asmens duomenis mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Mes tokius duomenis galime teikti:

 • duomenų tvarkytojams, kurie atlieka mums tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudaryti ir administruoti sutartis su klientais; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų (naujienalaiškių) klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas).
 • bendrovėms, tvarkančioms skolininkų duomenų bazes ar administruojančioms skolas;
 • teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai ir tik esant teisėtam pagrindui;
 • kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.


ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie bendrovės klientus, įskaitant ir interneto svetainės lankytojus. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.


DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Jūs turite teisę:

 • kreiptis su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip mes juos tvarkome;
 • kreiptis su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti;
 • kreiptis su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei susipažinus su asmens duomenimis nustatoma, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekiame arba trečiojo asmens, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad mes tiesiogiai persiųstume tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis elektroniniu paštu uzsakymai@zaliuziuimperija.lt ir telefonu nurodytu „Žaliuzių imperijos“ svetainėje. Nepavykus išspręsti klausimo, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.